Χρηματαποστολές και Μεταφορά Αντικειμένων Αξίας

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την μεταφορά χρημάτων, πολύτιμων εγγράφων και αντικειμένων. Η μεταφορά πραγματοποιείται με ειδικά οχήματα και εξειδικευμένους φύλακες, με στόχο την απόλυτα ασφαλή και σύντομη μεταφορά.

Στην πράξη, μελετώνται η φύση των αντικειμένων προς μεταφορά, η απόσταση, οι ιδιαίτερες συνθήκες της διαδρομής, καθώς και οι πιθανοί κίνδυνοι. Με βάση τα στοιχεία αυτά εκπονείται το σχέδιο μεταφοράς που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, συστήματα συνεχούς παρακολούθησης, καθώς και δυνατότητα αποστολής ενισχύσεων.